Při nákupu zboží nad
1600 Kč
poštovné ZDARMA!

Záclony nabízené v metráži mají danou výšku a vy si volíte šíři. Cena je zde uváděná za běžný metr bm. Záclony Vám na přání obšijeme a našijeme stužku. Záclony kusové jsou již hotové s daným rozměrem a cena je nabízena za kus. U těchto kusových záclon jsou již začištěné kraje a našitá stahovací stuha.

Záclony provázkové prodáváme jako kusové záclony nebo jako metráž, dle výrobce. U provázkových záclon si výšku zákazník dle libosti zkrátí sám. Doporučujeme provázkové záclony zavěsit pevně přímo na okno a poté je krejčovskými nůžkami zkrátit na požadovanou výšku. Zasíláme záclony na dobírku.Obchodní podmínky

pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě www.zaclony-povleceni.cz

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.zaclony-povleceni.cz mezi prodávajícím - obchodní společností DANTE.CZ, s.r.o., sídlem Ostrava, Kunčice, U Učiliště 1, PSČ 707 00, IČ: 268 31 481, a kupujícím. Prodávající jakožto podnikatelský subjekt je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 40049.

Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky jakožto závazná pravidla upravující právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.zaclony-povleceni.cz. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu.

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen občanský zákoník. Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy navíc též ust. § 52 a násl. občanského zákoníku. Je-li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen obchodní zákoník. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto obchodních podmínek, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku.

Sortiment

Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem a objednacím číslem. Dále prodávající uvádí u každého zboží s ohledem na jeho druh zejména jeho rozměry, materiál, charakteristiku, cenu (včetně DPH) za kus či určitý rozměr a fotografické vyobrazení. Fotografie zboží jsou pouze ilustrační, ve skutečnosti se mohou na zboží vyskytovat drobné vzorové odchylky, zejména u záclon se u větších výšek mohou vyskytovat bordury nebo vyšívání navíc.

Záclony jsou vyráběny většinou ve více výškách od stejného druhu záclon. U některých druhů záclon se mohou výšky lišit o +-5cm z uvedených rozměrů. Minimální odběr záclon je 2 běžné metry. Objedná-li si kupující menší míry, vyžaduje prodávající platbu předem formou zálohové faktury (to neplatí u objednávky záclony o výšce 250 cm). Prodávající si vyhrazuje právo dodat kupujícímu objednanou záclonu ve větší šířce než činila objednávka kupujícího (netýká se kusových záclon), a to v závislosti na vzoru objednané záclony, podle kterého je záclona do objednávané šířky stříhána. Rozdíl mezi objednanou šířkou zboží a skutečně dodanou šířkou zboží však nesmí činit více než 15%. U voálů činí minimální odběr 1,5 běžného metru. Objedná-li si kupující menší míry, vyžaduje prodávající platbu předem formou zálohové faktury. Povlečení je dodáváno v originálním balení, tento originální obal je považován za součást zboží a jeho hodnota je zahrnuta v ceně zboží.

Zboží nabízené prodávajícím je možné zakoupit pouze do vyprodání skladových zásob. Uskuteční-li kupující objednávku na vyprodané zboží, bude o této skutečnosti prodávajícím telefonicky či písemně informován.

Nabídka zboží zveřejněná na serveru a jeho cena včetně případné slevy je platná ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen a slev.

Materiál a doporučená údržba:
záclony
Prací symboly záclon

voály
Prací symboly voálů

ložní soupravy
Prací symboly povlečení

prostěradla
Prací symboly prostěradel

Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Nákup sortimentu nabízeného prodávajícím realizuje kupující prostřednictvím elektronické objednávky, kterou kupující vyplní (uvede jméno, příjmení, adresu, telefon a emailovou adresu) a zašle elektronicky prodávajícímu. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

Prodávající umožňuje kupujícímu uvést v objednávce (v poznámce) i požadavek dodání náhradního zboží, a to pro případ, že původně požadované zboží nebude mít prodávající v dané době na skladě. Neuvedení náhradního zboží znamená, že kupující náhradu nepožaduje.

Prodávající doporučuje kupujícímu uvádět v objednávce skutečnost, že objednává záclony do soupravy.

Prodávající si vyhrazuje právo zpětně nechat potvrdit objednávku kupujícím a vyžadovat platbu předem. V případě odmítnutí ze strany kupujícího je tato objednávka považována za neplatnou.

Prodávající je po uzavření kupní smlouvy povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě.

Kupující je oprávněn objednávku stornovat, a to elektronickou poštou či telefonicky nejpozději do 2 hodin od učinění objednávky. Prodávající je oprávněn objednávku zrušit, a to elektronickou poštou na adresu kupujícího uvedenou v objednávce v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, dále v případě, že zboží je dlouhodobě nedostupné anebo v případě že cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena. Účinným zrušením objednávky návrh na uzavření kupní smlouvy zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si případně poskytnutá plnění.

Cena a platební podmínky

Cena zboží je uvedena vždy u daného zboží. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Je-li u zboží případně na jiném místě serveru uvedena sleva, snižuje se cena o tuto poskytnutou slevu.

Kupní cenu hradí kupující při převzetí zboží, tj. dobírkou. Ke kupní ceně prodávající dále účtuje poštovné a balné ve výši 119,- Kč nebo přepravné (PPL) ve výši 119,- Kč. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (SMS, telefon...) nejsou naší společností účtovány.

Kupní cenu hradí kupující předem v případě, že si tuto podmínku vyhradil prodávající nebo v případě, že objednávka kupujícího nedosahuje hodnoty stanoveného minimálního odběru zboží.

V souvislosti s dodávkou záclon si prodávající vyhrazuje právo zvýšit či snížit kupní cenu dodaného zboží oproti kupní ceně dle objednávky, a to v závislosti na skutečně dodané šířce zboží (zejména záclony) kupujícímu, která je ovlivněna stříháním do požadované šířky dle vzoru.

Prodávající upozorňuje zákazníky, že ceny platí pouze pro nákup zboží prostřednictvím serveru www.zaclony-povleceni.cz, tyto ceny neplatí při nákupu stejného zboží nabízeného prodávajícím v kamenných obchodech či prostřednictvím katalogu. Cena a nabídka zůstává v platnosti do doby než bude uvedena nabídka a cena nová (nebo do vyprodání skladových zásob).

Platnost reklamních akcí platí po dobu zobrazení v e-shopu, pokud není uvedeno jinak.

Dodávka zboží

Prodávající zasílá zboží kupujícímu na dobírku prostřednictvím České pošty, s.p. nebo prostřednictvím přepravce zásilek společnosti PPL CZ, s.r.o., není-li dohodnuto jinak.

Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do dvou týdnů, v období vánočních a velikonočních svátků do čtyř týdnů, od doručení objednávky. Nemá-li prodávající zboží na skladě, předá zboží k přepravě nejpozději do dvou týdnů, v období vánočních a velikonočních svátků do čtyř týdnů, od jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele. Prodávající informuje kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.

Kupující je povinen objednané zboží řádně převzít, pokud tak neučiní, prodávající má v takovém případě právo na náhradu nákladů, které mu v této souvislosti vznikly (balné, poštovné, přepravné…) v prokázané výši a kupující je povinen je zaplatit prodávajícímu na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené ve formě doporučené listovní zásilky.

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. V případě poškození je kupující povinen zkontrolovat stav zboží v zásilce a o případném poškození zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti přepravce. V případě, že poškození zjistí kupující až po otevření zásilky, opět je nutné do dvou pracovních dnů kontaktovat přepravce a sepsat reklamační protokol. Kupující je povinen o poškození zboží způsobené při jeho přepravě neprodleně, nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží, informovat prodávajícího. Kupující je povinen informovat prodávajícího o poškození zboží způsobené při jeho přepravě i v případě, že zboží z tohoto důvodu od přepravce nepřevezme. V případě, že kupující nesepíše reklamační protokol s dopravcem, nemůže prodávající brát na poškození zřetel.

Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.

Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu, dodací list, případně záruční list a přílohy připojené ke zboží výrobcem. Kupující je povinen dodané zboží, připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen podle svých možností specifikovat zjištěné vady.

Odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku

Od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.

Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu sídla prodávajícího. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů. Dále je kupující v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží, a to obyčejným balíkem. Prodávající doporučuje kupujícímu zásilku pojistit. Kupující je povinen vrátit převzaté zboží nepoškozené, nejlépe v původním obalu (u povlečení je zákazník povinen vrátit původní obal zboží vždy), bez známek běžného užívání a s doklady, které převzal spolu se zbožím (faktura, .... ), jinak odpovídá za škodu způsobenou prodávajícímu porušením této své povinnosti. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takové zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Odstoupil-li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží včetně poštovného a balného bez skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží v zákonné 30ti denní lhůtě příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo odmítnutím zboží ze strany kupujícího a kupující zaplatil zboží předem, je prodávající povinen do 30 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Prodávající umožňuje kupujícímu nad rámec zákona odstoupit i od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle jeho přání (obšití záclon a našití stužky, mimo záclon/voálů jejichž výška/šířka byla upravena), prodávající je pak oprávněn vrátit kupujícímu pouze 50 % kupní ceny zboží (nevztahuje se na služby).

Záruka

Prodávající odpovídá za vady zboží, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena. Je-li cena snížena z důvodu určité vady zboží, je prodávající povinen kupujícího o této skutečnosti informovat. V ostatních případech platí, že snížení ceny neznamená, že zboží je vadné.

Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Běh záruční doby se staví po dobu opravy reklamovaného zboží. Dochází-li k výměně zboží, záruční doba se nestaví, od dodání nového zboží však běží nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým či neobvyklým užíváním či neodborným zacházením za podmínek, které jsou v rozporu s pokyny výrobce či prodávajícího.

Záruční list předává prodávající kupujícímu pouze na jeho žádost, a to spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej dodací list nebo faktura, v nichž je uvedena délka záruční doby.

V případě, že se na zboží v záruční době objeví vada, která je odstranitelná, má kupující právo, aby byla ze strany prodávajícího bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to neúměrné povaze vady, může kupující požadovat výměnu zboží. Není-li uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. V případě, že se na zboží v záruční době objeví vada, která je neodstranitelná a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit.

Shoda zboží s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.

Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující dle svého požadavku právo na výměnu nebo opravu zboží, a není-li výměna či oprava zboží možná má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamace vad zboží

Práva z odpovědnosti za vady (viz záruka a shoda s kupní smlouvou) se uplatňují u prodávajícího, a to písemně zasláním na adresu sídla prodávajícího, nejpozději posledním dnem lhůty stanovené pro její uplatnění. Nejpozději poslední den lhůty musí být reklamace prodávajícímu prokazatelně doručena.

Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží zaslat prodávajícímu doklad o zakoupení zboží u prodávajícího a dále reklamované zboží (obyčejným balíkem) za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží musí být kompletní, včetně souvisejících dokladů. Kupující je povinen v reklamaci uvést údaje z dokladu o nabytí zboží, název zboží, specifikovat vady, které reklamuje a je-li oprávněn s ohledem na reklamovanou vadu, rovněž požadavek na způsob vyřízení reklamace. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží.

Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Provedením objednávky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si prodávající nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi prodávajícího, je povinen zaslat prodávajícímu písemné sdělení.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání objednávky kupujícím. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito obchodními podmínkami se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů.